Notice Board :

Training Program

Security Guard df dlxnf tyf k'?ifx?sf nflu ;'j0f{ cj;/ Û

:jb]z tyf ljb]zdf -b'jO{ tyf cfa'wfaL_ lbOg] tflnd tyf lnOg] k/LIff;DaGwL cfw'lgs k|ljlwx?sf] k|of]u u/L bIf k|lzIfsx?åf/f tflnd lbO{+b}5 .

Security tflndsf nflu OR5's JolQmx?n] tn lbOPsf tflndsf sIffx?dWo] cfk"mnfO{ ;xh x'g] s'g}klg ldtLsf sIffsf nflu t'/Gt cfj]bg lbg ;Sg'x'g]5 .

Magh 2074

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

2

3

4

5

6

 

Group xx

Group xx

Group yy

Group yy

Group yy

 

7

8

9

10

11

12

13

Group zz

Group zz

Group zz

Group aaa

Group aaa

Group aaa

 

14

15

16

17

18

19

20

Group bbb

Group bbb

Group bbb

Group ccc

Group ccc

Group ccc

 

21

22

23

24

25

26

27

Group ddd

Group ddd

Group ddd

Group eee

Group eee

Group eee

 

28

29

 

Group fff

Group fff

Falgun 2074

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

1

2

3

4

5

Group fff

Group ggg

Group ggg

Group ggg

 

6

7

8

9

10

11

12

Group hhh

Group hhh

Group hhh

Group iii

Group iii

Group iii

 

13

14

15

16

17

18

19

Group jjj

Group jjj

Group jjj

Group kkk

Group kkk

Group kkk

 

20

21

22

23

24

25

26

Group lll

Group lll

Group lll

Group mmm

Group mmm

Group mmm

 

27

28

29

30

 

Group nnn

Group nnn

Group nnn

Group ooo

Chaitra 2074

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

Group ooo

Group ooo

 

4

5

6

7

8

9

10

Group ppp

Group ppp

Group ppp

Group qqq

Group qqq

Group qqq

 

11

12

13

14

15

16

17

Group rrr

Group rrr

Group rrr

Group sss

Group sss

Group sss

 

18

19

20

21

22

23

24

Group ttt

Group ttt

Group ttt

Group uuu

Group uuu

Group uuu

 

25

26

27

28

29

30

 

Group vvv

Group vvv

Group vvv

Group www

Group www

Group www

 

 

Gff]6 M

ð Tfflnd sIff laxfg * ah]b]lv !! ah];Dd x'g]5 .

ð k|To]s sIffsf] Ifdtf a9Ldf #) hgfsf] x'g]5 .

ð tflndsf] s"n cjlw @* 306fsf] x'g]5 .

 


tflnd lnPkl5sf kmfObfx? M

è :jb]z tyf ljb]zdf Security Guard df dfu u/]cg';f/ tkfO{+sf] of]Uotf, pd]/, prfO{, efiff, nufotsf Criteriak"/f ePtf klg cGtdf Security ;DaGwL 1fg gePsf sf/0fn] cGtjf{tf{ ;kmn gx'g ;S5 . To:tf] cj:yfdf af/Daf/ cGtjf{tf{ lbg cfpFbf ;do / k};fsf] aaf{bL x'G5 , h;nfO{ klxnf] k|of;d} ;kmn x'g ;s]sf] v08df ;f] af6 aRg'sf ;fy} rfF8f] /f]huf/Lsf] cj;/ kfpg ;lsG5 , h'g o; tflndaf6 ;Dej 5 .

è Security ;DaGwL cGt//fli6«o :t/sf] 1fg kfOg] x'gfn] cGtjf{tf{ lb+bf cfTdljZjf; a9\5 .

è ljb]zdf k'u]kZrft lbg'kg]{ k/LIffx?df k]mn ePdf k'gM tL k/LIff lbO{ kf; ug{sf nflu lng'kg]{ tflnd vrf{n' x'G5g\ . o:tf] cj:yf cfpg glbg /f]huf/Ldf hfg'eGbf klxnfg} Security ;DaGwL tflnd lnO{ cfk"mnfO{ h:tf];'s} k/LIffsf nflu k"0f{ tof/ agfpg ;lsG5 .

è o; Security ;DaGwL tflnd lnPkZrft Security ;DaGwL 1fg kfO{ h:tf];'s} cGtjf{tf{ / k/LIffx?sf nflu cfk"mnfO{ tof/ /fVg ;lsg] x'gfn] /f]huf/Ldf uPkZrft s'g}klg k/LIff k]mn u/L kms{g'kg]{ / o;n] ubf{ cfˆgf] nufgL u'Dg] l:ylt cfpFb}g .

è o; ;+:yfaf6 nflnd lnPsf k|lzIffyL{x?sf] 8f6f xfdL ;lDdlnt Business Group tyf ;+u7g;+u cfa4 d]gkfj/x?nfO{ pknAw u/fOG5 , h;cg';f/ olb tkfO{+ j}b]lzs /f]huf/Lsf nflu OR5's x'g'x'G5 eg] tkfO{+nfO{ klxnf] k|fyldstf lbOg] x'gfn] tflndkZrft t'/Gt j}b]lzs /f]huf/Lsf w]/} cj;/x? kfpg ;lsG5 .

tflnd cfj]bgsf nflu o; k|f=ln=sf] sfof{nodf sfof{no ;do -laxfg !)M)) ah]b]lv a]n'sL )% M)) ah];Dd_ leqdf cfO{ cfj]bg a'emfpg ;Sg'x'g]5, cyjf lgDg ljlw ckgfpg ;Sg'x'g]5 .

s_ Application Form Download ug{  oxfF Click ug'{xf]; .

v_ Training Application Form e/L Training Class sf] Group ;d]t pNn]v u/L pQm Form sf] Scan Copy xfd|f] Od]n 7]ufgf info@ddnepal.com df Email ug'{xf]; .

cGo cfjZos hfgsf/Lsf nflu tnsf] 7]ufgfdf ;Dks{ /fVg'xf]nf .

8L8L ;]So"l/6L ;le{; k|f=ln=
kmf]g M ०१ ५१०७४३९, $$^%(@@, $$^($&!

df]afOn M ९८०११५९२२२

Od]n M info@ddnepal.com

 

Close
Registration Form
Add Client Account
[ You should be atleast 16 Yrs of age to register ]
Feet [ Min. 5, Max. 7 ] Inch [ Min. 0, Max. 11 ]
[Ex. 50.20] [ Min. 45, Max. 150 ]